Gegevensbeschermingsverklaring

1. Algemeen

De Veiligheid van de Staat (VSSE) respecteert en hecht belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeert de VSSE u hoe zij uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u:

 • surft op de pagina’s van de website van de Veiligheid van de Staat. In uw browser beginnen ze met “https://www.vsse.be”. Wanneer een link u naar een andere website brengt, gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die website.
 • met de VSSE rechtstreeks contact opneemt via de contactgegevens (adresgegevens, e-mailadres of telefoonnummer) vermeld op deze website.

De VSSE verwerkt uw gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van:

 • de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR);
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Gegevensbeschermingswet).
   

2. Wat is de rechtsgrond en het doeleinde van de verwerking, welke persoonsgegevens verwerkt
    de VSSE en wie zijn de ontvangers?

2.1. Bezoek van de website

Wanneer u deze website bezoekt, kan de VSSE bepaalde technische gegevens verwerken die verband houden met het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website, zoals uw IP- adres en ‘cookies’.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang.

Meer info over het gebruik van cookies vindt u in het cookiebeleid.

Externe dienstverleners, zoals IT-ondersteuningsdiensten of softwareleveranciers, kunnen voor de uitvoering van hun diensten in uitzonderlijke gevallen beperkt toegang hebben tot uw persoonsgegevens. De VSSE neemt hierbij steeds passende maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

         2.2. Contact

Wanneer u de VSSE rechtstreeks contacteert (telefonisch, per e-mail of per post) kan de VSSE onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer);
 • uw contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • eventueel andere meegedeelde persoonsgegevens;
 • gegevens over uw vraag.

De VSSE verwerkt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

De VSSE heeft deze persoonsgegevens van u gekregen en verwerkt ze om uw vraag of uw verzoek adequaat te kunnen behandelen.

In de regel worden deze gegevens niet gedeeld met derden behalve om wettelijke verplichtingen na te leven.

 

3. Hoe lang bewaart de VSSE uw persoonsgegevens? 

De VSSE beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

De VSSE streeft ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.

 

4. Hoe beschermt de VSSE uw persoonsgegevens? 

De VSSE waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. Daarvoor worden gepaste beveiligingstechnieken en -procedures gebruikt. 

 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? 

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die via de website of ten gevolge van uw contact werden verzameld. U heeft het recht om inzage en kopie te vragen van deze persoonsgegevens en het recht te vragen om uw gegevens te verbeteren of te wissen.
U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om de gegevens over te dragen of het recht om de verwerking te beperken. U kan uw toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken steeds intrekken.

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van de VSSE:

 • via e-mail: dpo@vsse.be
 • per brief: 
  Veiligheid van de Staat
  Ter attentie van de Data Protection Officer
  Koning Albert II-laan 6
  1000 Brussel

Uw vraag  wordt binnen 1 maand behandeld. Uitzonderlijk kan dit langer duren (maximaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Uw vraag  wordt binnen 1 maand behandeld. Uitzonderlijk kan dit langer duren (maximaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wil uitoefenen en op welke manier u de informatie wenst te krijgen (per e-mail, per post, mondeling, …). Er kan een kopie van uw identiteitskaart gevraagd worden zodat we er zeker van kunnen zijn dat niemand anders uw rechten probeert uit te oefenen.

 

6. Klachten 

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en rechterlijk beroep in te stellen indien u van mening bent dat de VSSE uw rechten niet respecteert of dat de VSSE uw persoonsgegevens, die via de website of ten gevolge van uw contact werden verzameld, niet verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Om een klacht in te dienen, kan u zich wenden tot:
         Gegevensbeschermingsautoriteit
         Drukpersstraat 35
         1000 Brussel
         e-mail: contact@apd-gba.be

 

7. Contact 

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten over deze gegevensbeschermingsverklaring, het cookiebeleid of over hoe de VSSE uw persoonsgegevens, die via de website of ten gevolge van uw contact werden verzameld, verwerkt dan kan u de VSSE als volgt contacteren:

 • via e-mail: dpo@vsse.be
 • per brief: 
  Veiligheid van de Staat
  Ter attentie van de Data Protection Officer
  Koning Albert II-laan 6
  1000 Brussel

 

8. Bijwerking gegevensbeschermingsverklaring 

Het is mogelijk dat deze gegevensbeschermingsverklaring wordt gewijzigd. U kan de recentste versie altijd raadplegen op de website van de VSSE. Deze gegevensbeschermingsverklaring werd het laatst gewijzigd op 26 mei 2023.